Spring naar content

Klachtenregeling

Bij Stichting Vrijwaard  doen we er alles aan  om de zorg en dienstverlening naar tevredenheid uit te voeren. Toch kunt u niet tevreden zijn of een opmerking hebben. Dit willen wij graag weten. Wij lossen het graag  - samen met u – op. Bovendien  leren wij van aanbevelingen, verbeterpunten en klachten.

Uw klacht, verbeterpunt of aanbeveling kunt u mondeling of schriftelijk bij ons melden:

Mondeling
U kunt uw klacht direct bespreekbaar maken met de betrokkene(n), zoals uw contactverzorgende of een andere medewerker. Een gesprek kan verhelderend werken en leiden tot de oplossing waar u naar op zoek bent. Het is mogelijk dat een gesprek met de betrokkene(n) niet tot het gewenste resultaat leidt. Dan kunt u alsnog een beroep doen op de verantwoordelijke manager.

Schriftelijk of digitaal
Uw aanbeveling, verbeterpunt of klacht kunt u ook schriftelijk of digitaal indienen. U kunt eventueel gebruikmaken van het verbeterformulier, zoals opgenomen in de folder ‘Opgelost staat netjes', te vinden op de folderrekken op de locaties.

Contactgegevens
Stichting Vrijwaard, t.a.v. centraal secretariaat o.v.v. klacht

Antwoordnummer 239
1780 VB DEN HELDER
E-mail: klachtenbemiddeling@vrijwaard.nl

Binnen vijf werkdagen krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Afhandeling klacht

We streven ernaar de behandeling van de klacht binnen 14 dagen af te ronden. De wettelijke periode hiervoor is zes weken. We registeren de procedure doelgericht als hulpmiddel om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. We gaan discreet om met gesprekken en schriftelijke contacten. We werken volgens de geheimhoudingsplicht.

Klachtenfunctionaris

Vrijwaard beschikt over een klachtenfunctionaris. Deze persoon kan u ondersteunen bij het opstellen van een klacht en begeleidt het proces tijdens de klachtenbehandeling.

U kunt hier gebruik van maken door contact op te nemen met het centraal secretariaat, bereikbaar op 0223-68 08 24. Zij brengen u in contact met de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris kunt u ook bereiken via het e-mailadres klachtenbemiddeling@vrijwaard.nl.

Externe klachtafhandeling

Wilt u uw klacht extern indienen of is uw klacht niet naar tevredenheid door Vrijwaard afgehandeld? Dan kunt u gebruik maken van de externe mogelijkheden, zoals een vertrouwenspersoon, de externe geschillencommissie of de externe BOPZ-klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon cliënten
Bij de vertrouwenspersoon kunt u terecht wanneer u alleen melding wilt maken van iets, zonder (indien gewenst) vervolgstappen. De vertrouwenspersoon voor cliënten van Vrijwaard is mevrouw Nel van Ockenburg. Zij is bereikbaar op 06-27 41 19 14 of  av.ockenburg@quicknet.nl.

Externe geschillencommissie
Blijft overeenstemming over de afhandeling van uw klacht uit? Dan kunt u gebruik maken van de externe geschillencommissie. De geschillencommissie is bevoegd om zitting te houden en bindende uitspraken te doen. Het onderzoek en de zitting vinden wettelijk verplicht plaats binnen zes maanden na het indienen van de klacht bij de geschillencommissie. U kunt schriftelijk contact opnemen met de geschillencommissie:

De geschillencommissie Verpleging, verzorging en thuiszorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang 
Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Meer informatie en contactgegevens CVP Wzd van Zorgstem

Volledige klachtenprocedure

De volledige klachtenprocedure van Vrijwaard kunt u opvragen bij het secretariaat via 0223-68 08 24 of klacht@vrijwaard.nl

Scroll naar boven
X