Spring naar content

Hieronder leest u de meestgestelde vragen en antwoorden en updates over het coronavirus en de gevolgen voor cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers binnen Vrijwaard.
De coronamaatregelen en versoepelingen zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM.

Als de situatie verandert, kan effect hebben op de versoepelingen. Wij houden u daarover zo goed mogelijk op de hoogte.

Laatste update: 15 juli 2020

Goed nieuws voor onze vrijwilligers! Vanaf  15 juli is het vrijwilligerswerk bij Vrijwaard onder voorwaarden weer gestart. Met de huidige versoepelingen van landelijke richtlijnen  is er meer ruimte om stapsgewijs en voorzichtig het vrijwilligerswerk bij Vrijwaard weer op te pakken. Dat vinden we ontzettend fijn, vooral voor onze bewoners die de vrijwilligers zo lang hebben moeten missen. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor zorg en welzijn.
De chauffeurs voor de dagbesteding en de restaurantvrijwilligers zijn al eerder gestart. De maaltijdbezorgers hebben tijdens de coronacrisis in overleg doorgewerkt. Wij waarderen het enorm dat zij zich in de afgelopen roerige maanden onverminderd ingezet hebben om cliënten in de wijk van een warme maaltijd te voorzien.

De activiteiten worden stap voor stap opgestart. Alle vrijwilligers zijn persoonlijk  op de hoogte gesteld over het hervatten van het vrijwilligerswerk. Daarbij is uitleg gegeven onder welke voorwaarden bepaalde activiteiten weer uitgevoerd worden, alsmede over de richtlijnen en risico’s van het vrijwilligerswerk. Het besluit om weer vrijwilligerswerk te doen is aan de vrijwilligers zelf. Belangrijk is dat zij zich goed voelen bij hun inzet.

De richtlijnen voor veilig vrijwilligerswerk zijn onderdeel van de versoepelingen binnen Vrijwaard. Hierin volgt Vrijwaard de richtlijnen van het RIVM en Actiz, de branchevereniging voor zorgorganisatie in Nederland voor. De veiligheid van vrijwilligers en alle betrokkenen van activiteiten staat immers bovenaan.

Er gelden de volgende uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk:

  1. Vrijwilligers en alle betrokken medewerkers van de activiteit zijn gezond en hebben geen klachten passend bij corona;
  2. De voorgeschreven hygiënische maatregelen van Vrijwaard en het RIVM worden gehanteerd. De activiteitenbegeleiders op de locaties geven uitleg hierover;
  3. De afstand van 1,5 meter is haalbaar;
  4. Registratie bij binnenkomst op de locatie;
  5. Er zijn geen verdenkingen op besmetting op de locaties.

Bij vragen of twijfels over vrijwilligerswerk bij Vrijwaard kan contact opgenomen worden met de coördinator vrijwilligerswerk, via a.pannalal@vrijwaard.nl of 0223-680824.

Update 8 juli

Vanaf 1 juli hebben we de bezoekregeling dusdanig versoepeld dat we zijn toegewerkt naar het nieuwe normaal. Er gelden geen maximaal aantal bezoekers of bezoektijden meer. Goed nieuws dus. Wel doen we in deze fase nog een dringender beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het bezoek aan onze locaties.

Een overzicht van de versoepelingen:

Heropening restaurants Vrijwaard
Met ingang van maandag 6 juli zijn de restaurants van de locaties Ten Anker, De Golfstroom en Westhoek weer open onder richtlijnen. Om in de restaurants 1,5 meter afstand te kunnen houden, bieden de restaurants minder plaatsen dan voorheen. Daarom zullen de restaurants vooralsnog alleen geopend zijn voor bewoners van die locatie, niet voor bezoek. Bewoners en mantelzorgers van De Golfstroom, Ten Anker en Westhoek zijn per brief geïnformeerd over de richtlijnen die gelden voor het restaurantbezoek.

Cliënt aanwezig bij MDO
Bij het Multi Disciplinaire Overleg (MDO) kan per 6 juli ook de cliënt, wanneer gewenst, weer aanwezig zijn.

Gebruik duofiets
Vanaf 6 juli is het weer mogelijk om gebruik te maken van de duofiets.

Bezoekregeling naar het nieuwe normaal
Er gelden geen maximaal aantal bezoekers of bezoektijden meer. Wel doen we in deze fase nog een dringender beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het bezoek aan onze locaties.

Geen maximum aantal bezoekers, kleine kinderen ook weer welkom
Ter bescherming van bewoners en medewerkers heeft het onze voorkeur om de hoeveelheid mensen op een locatie te beperken. Hierbij de oproep om met elkaar zorg te dragen dat de hoeveelheid mensen op een locatie beperkt wordt.

Geen maximum bezoekduur.
Er gelden geen bezoektijden meer. Bezoek is weer mogelijk ’s avonds en in het weekend.

Verhuizingen
In-en uithuizen op de locaties zijn weer mogelijk, met inachtneming van de landelijke richtlijnen.

Externe dagbesteding
Cliënten kunnen vanaf 1 juli ook de externe dagbesteding weer bezoeken.

Externe professionals
Externe professionals, welke nog niet benoemd zijn in eerdere versoepelingen, zijn weer welkom op onze locaties. Voor hen gelden dezelfde richtlijnen als voor bezoek: registratie, gezondheid, afstand en handdesinfectie.

Buiten wandelen
Bewoners kunnen gelukkig weer naar buiten. Bij de wandeling buiten hoeft geen mondmasker gedragen te worden. Probeer waar mogelijk afstand van elkaar te houden. We adviseren om ondanks alle versoepelingen bedachtzaam om te gaan met het bezoeken van winkels, restaurants of bezoek aan familie.

Kapsalon
Het is toegestaan dat (thuis)kappers de locaties van Vrijwaard bezoeken. Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een thuiskapper in plaats van een drukke kapsalon te bezoeken.

Overlijden
Bij overlijden, kan de bewoner, als dat passend is binnen de wensen van de bewoner, binnen de woonlocatie op zijn of haar eigen appartement worden opgebaard. Het is voor verwanten weer mogelijk om afscheid te nemen, mits er voldoende afstand gehouden wordt tot elkaar en medewerkers. Hiermee wordt deze versoepeling, buiten de gevraagde afstand, weer dusdanig versoepeld naar hoe het was voor de corona-periode. Zoals bij andere versoepelingen geldt; bij verdenking/besmetting van COVID-19 is dit niet mogelijk.

Sleutel
Verwanten kunnen, wanneer zij in het bezit zijn van een eigen sleutel van de voordeur van de woonlocatie deze weer gebruiken. De voorwaarde hiervoor is wel dat men zich ook dan registreert bij de voordeur op de daarvoor bedoelde registratielijst.

Wassen voor de bewoners
Voor de corona-periode waren er met mantelzorgers afspraken gemaakt rondom het doen van de was. Deze afspraken kunnen weer volledig worden hervat. De was hoeft dus niet meer te worden afgegeven/opgehaald op de afgesproken tijden. De was kan weer worden meegenomen vanaf het appartement van de bewoner en wordt dus niet meer verzameld bij de entree van de locatie.

Welke versoepelingen waren al eerder ingegaan?

Pedicures, thuiskappers en fysiotherapeuten
Vanaf maandag 8 juni kunnen pedicures, fysiotherapeuten en thuiskappers onze zorglocaties weer bezoeken volgens de voorwaarden van hun branche. De kapsalons in De Golfstroom en Ten Anker kunnen bewoners van de locatie waar hun kapsalon zich inpandig bevindt op afspraak ontvangen, waarbij daarnaast geen andere klanten aanwezig zijn.

Mondzorg
De regulieren behandelingen van MondzorgPlus zijn per 15 juni weer hervat volgens de voorwaarden van hun branche.

Vervallen van gezondheidschecks voor bezoek
Het uitvoeren van de gezondheidscheck (vragenlijst, temperaturen) bij binnenkomst vervalt.

Geen verplichte mondneusmaskers
Het verplicht dragen van een mondneusmasker vervalt. Deze blijft op verzoek beschikbaar bij het betreden van onze locaties.

Consumpties en huisdieren mee op bezoek
Het meenemen van consumpties en huisdieren (hond) is vanaf 15 juni toegestaan.

Staken etagebeleid
Het etagebeleid wordt gestaakt voor bezoek en bewoners. Dat wil zeggen dat het bezoek toegestaan is op afgesproken bezoekdagen, welke niet meer gekoppeld is aan etage, afdeling of tijdstip. Bewoners mogen naar andere etages gaan. Hiermee vervalt dus de richtlijn dat bewoners hun eigen etage niet mogen verlaten.

Wat is blijvend?

Handdesinfectie
In het nieuwe normaal blijft bezoek de handen desinfecteren vóór binnenkomst van onze locaties.  Vrijwaard draagt zorg voor deze handdesinfectie.

Mondneusmaskers beschikbaar op verzoek
Chirurgische mondneusmaskers blijven beschikbaar voor het bezoek als zij dit op prijs stellen en voorafgaand aan het bezoek kenbaar maken aan de locatie.

Bezoekersregistratie
Registratie van bezoek blijft belangrijk vanwege zgn. contactonderzoek vanuit de GGD bij besmetting/verdenking. Deze registratie wordt dagelijks geborgd en na 14 dagen worden deze gegevens vernietigd. Deze gegevens worden alleen gebruikt als de GGD de gegevens opvraagt voor het contactonderzoek.

Alleen gezond bezoek
Alleen bezoek zonder gezondheidsklachten gerelateerd aan COVID-19 is toegestaan.

Stel vragen per e-mail, telefoon of CarenZorgt
Om te voorkomen dat bezoek en medewerkers geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren wordt hen gevraagd om vragen aan medewerkers bij voorkeur via CarenZorgt, e-mail of telefoon te stellen.

Bezoek alleen het appartement
Bij binnenkomst gaat het bezoek direct naar het appartement van de te bezoeken bewoner. Op de locatie gebruikt men de daarvoor aangewezen toegangsweg: Bij voorkeur is dit de lift in plaats van het trappenhuis. Bezoek kan niet de restaurants bezoeken, ook niet samen met de bewoner.

Bij verdenking op COVID-19 op een locatie
Zodra er een verdenking van COVID-19 bij een bewoner is, sluit de desbetreffende etage/afdeling per direct voor bezoek. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is. Het is niet mogelijk om alle eerste contactpersonen hiervan telefonisch op de hoogte te brengen. De communicatie hierover zal plaatsvinden via e-mail en/of CarenZorgt. Bezoekers die verder weg wonen kunnen voor vertrek van huis het beste even contact leggen met de locatie.

Bij de bewoner wordt een test afgenomen. Tijdens de afwachting van de uitslag van de test is er geen bezoek toegestaan binnen de desbetreffende etage/afdeling. Bij een negatieve uitslag kan het bezoek per direct weer worden hervat. Bij een positieve test zal Vrijwaard, in overleg met de GGD een onderzoek starten. Afhankelijk van de bevindingen wordt besloten of –en welke afdeling/etage weer geopend kan worden voor bezoek.

Vragen

Gaat het Multidisciplinair overleg (MDO) door?
De multidisciplinaire overleggen (MDO’s) zijn weer toegestaan. Vanaf 6 juli kan de cliënt/bewoner, indien gewenst, weer aansluiten.

Mogen pedicures, kappers en fysiotherapeuten de locaties bezoeken?
Vanaf 8 juni kunnen pedicures, fysiotherapeuten en thuiskappers onze locaties weer bezoeken volgens de voorwaarden van hun branche. De kapsalons van De Golfstroom en Ten Anker kunnen de bewoners van de locatie waar hun kapsalon zich inpandig bevindt op afspraak ontvangen. Daarnaast zijn geen andere klanten aanwezig.

Is mondzorg mogelijk op de locaties?
Mondzorg is weer toegestaan vanaf 8 juni.

Op de website van ActiZ kunt u ook informatie vinden over de bezoekregeling verpleeghuizen.

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

  • Was uw handen regelmatig en goed met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Vermijd handen schudden
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen

Voor algemene vragen over coronavirus verwijzen wij u naar de vraag-en antwoord op de website van de RIVM. Hier staat de meest actuele informatie over het coronavirus vermeld. De vraag en antwoord vindt u in de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Gaat de dagbesteding door?
De dagbesteding voor cliënten die zelfstandig wonen is met ingang van 11 mei 2020 aangepast opgestart. Bewoners kunnen weer naar externe dagbesteding gaan.

Wanneer gaan de fitnessruimtes open?
Alle fitnessruimtes bestemd voor Vrienden van Vrijwaard zijn gesloten tot nader order. Ook de groepslessen gaan niet door. Stichting Vrienden van Vrijwaard heeft alternatieve beweegmogelijkheden in samenwerking met Sportservice opgezet. Voor meer informatie en aanmelden hiervoor: https://www.vrijwaard.nl/vrienden-van-vrijwaard/

Krijgen cliënten thuiszorg?
Ja, de verpleging en verzorging aan huis gaat gewoon door.

Huishoudelijke ondersteuning door medewerkers van HulpThuis Vrijwaard gaat door. De medewerkers zijn op de hoogte van de hygiënemaatregelen. Vooraf bellen zij de klant om te vragen of er sprake is van verkoudheidsklachten en/of koorts. Indien het geval, dan wordt de huishoudelijke ondersteuning tot nader order gestaakt bij deze klant.

Kan ik als gast de restaurants van Vrijwaard weer bezoeken?
Met ingang van maandag 6 juli zijn de restaurants van de locaties Ten Anker, De Golfstroom en Westhoek weer open onder richtlijnen. Om in de restaurants 1,5 meter afstand te kunnen houden, bieden de restaurants minder plaatsen dan voorheen. Daarom zullen de restaurants vooralsnog alleen geopend zijn voor bewoners van die locatie, niet voor bezoek. Er vindt tot nader order nog geen Avonddiner en Lange Tafel Diner plaats.

Worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners?
Alle geplande activiteiten voor bewoners en bezoekers uit de wijk, zoals sjoelen, bingo, kledingverkoop, bewegen, klaverjassen, Alzheimercafé en uitstapjes zijn gestaakt. Voor bewoners op de verpleeghuislocaties die overdag in de huiskamers of groepsverzorging verblijven, gaat het reguliere dagprogramma wel door, tenzij er risico is op besmetting.

 

 

Scroll naar boven
X